Slik går du fram ved mistanke om seksuelle overgrep:

  • Mogleg overgripar må ikkje konfronterast med mistanken, før det vert anmeldt. Dette på grunn av fare for fjerning/øydelegging av prov.
  • Sikre at du ikkje er ålene med din mistanke. Du kan vende deg til næraste overordna, eller ringe ditt lokale hjelpeapparat for å drøfte saken anonymt.
  • Noter ned når du fekk mistanken og kva den gjekk ut på. Fortsett å føre notater etter kvart som du observerer eller snakkar med barnet. Notatane kan verte heilt nødvendege i ein rettssak eller barnevernssak.
  • Dersom barnet sjølv fortel, så skal det oppfordrast til å fortelje fritt utan press. Hugs og skriv ned detaljar og uttalingar så «ordrett» som mogleg. Beskriv i tillegg barnet sin sinnstilstand. Du kan spørre når overgrepet/hendinga skjedde siste gong.
  • Dersom overgrepet nettopp har skjedd, innan 72 timer, er det viktig å sikre biologiske spor. Ta kontakt med lege eller politi umiddelbart! Barnet må ikkje dusje/vaske seg. Klær oppbevarast tørt og kvar for seg. Pakk kleda inn i papir, ikkje i plast.
  • Barnehage, skule, SFO o.l. skal ikkje avvente situasjonen, men omgåande kontakte kommunen sin barnevernteneste og eventuelt politi.

Spesielt for helsepersonell

Helsepersonallova pålegg helsepersonal å gje beskjed til barnevernet ved mistanke om overgrep.

§ 33. Opplysninger til barneverntjenesten

Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24.

Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger.

Sjå også:

Barnevernloven

Helsepersonelloven