Definisjoner

Hva er seksuelle overgrep?

Når vi bruker begrepet seksuelle overgrep, snakker vi om incest, voldtekt og andre seksuelle krenkelser. Vi slutter oss gjerne til en bred definisjon:

«Seksuelle overgrep er fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn eller voksnes seksuelle integritet».

Seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner, og på kryss av aldersgrupperinger. Og vi skiller ikke mellom hvilke seksuelle handlinger som er utført, eller hvor lenge overgrepene har pågått.
Vi «rangerer» heller ikke overgrep. Det finnes ikke noen overgrep som er «verre» eller «mildere» enn andre. Hvordan vi takler overgrep, handler mye om hvordan vi har satt sammen som menneske.

Undersøkelser viser at 97% av overgrep skjer mellom parter som kjenner hverandre i en eller annen grad, og at det overfor barn stort sett handler om voksne som barnet har et tillitsforhold til.

  • Der er overgrep selv om den voksne ikke tenner fysisk på barnet, men får barnet til å utføre seksuelle handlinger på den voksne eller på andre barn.
  • Det er seksuelle overgrep om barn må se på voksne som utfører seksuelle handlinger med hverandre – enten det er på film eller i virkeligheten.
  • Det er overgrep selv om det ikke brukes vold, og selv om barnet ikke setter seg til motverge i situasjonen.

Straffeloven skiller mellom seksuelt krenkende adferd, seksuelle handlinger eller seksuell omgang.

Seksuelt krenkende adferd kan være blotting, visning av porno, «griseprat» o.l.

Seksuell handling innebærer fysisk kontakt. Berøring av intime kroppsdeler som bryster og kjønnsorgan.

Seksuell omgang innebærer fysisk kontakt og penetrering; oralt, vaginalt eller analt. Dette utført med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan. Samleie.

Hva er incest?

En snever definisjon av incest handler om seksuell omgang mellom barn og deres biologiske foreldre, beste- eller oldeforeldre. Dette innbefatter også søsken. Sosialpsykologisk vil det oftest vises til et utvidet incestbegrep, som inkluderer alle som har en foreldrerolle eller lignende omsorgsrolle overfor barnet.

Smiso Troms tar utgangspunkt i Borchgrevink og Christies (1991:15) definisjon av incest. Denne er slik:

Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.

Vi mener at avhengighetsaspektet ikke trenger å innebære en direkte avhengighet i for av forsørger- eller oppdragerrolle. Vi er opptatte av den sosiale avhengigheten. Med dette mener vi at barnet ikke selv kan bestemme når han eller hun må møte overgriper.

Hva er voldtekt?

I straffeloven (§ 291) defineres voldtekt som:

a) seksuell omgang ved vold eller truende atferd

b) seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen eller

c) at man ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv.

Videre står det i loven (§ 292), at det er straffbart dersom voldtekten omfatter:

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning

b) innføring av penis i fornærmedes munn

c) innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller

d) fremkalling av tilstand som nevnt i § 291 b) for å oppnå seksuell omgang.