Vedtekter for støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Troms

Vedtekter for Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Troms


Vedtekter vedtatt i styremøte 29.03.2016 og 10.05.2016:§1

Stiftelsens fulle navn er Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms. Smiso er en privat stiftelse. Smiso har kontor i Tromsø kommune som er stiftelsens vertskommune.§2

Smiso’s formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/ utsatt for seksuelle overgrep som barn, og hjelp til utsattes pårørende. Smiso skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet. Smiso skal aktivt søke å bekjempe incest og seksuelle overgrep ved synliggjøring og motarbeiding av ethvert forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder seksuelle overgrep.§3 Smiso er stiftet av arbeidsgruppen i Støttetelefonen Mot Incest ved vedtak 25.02.96. Smiso’s grunnkapital pr. 25.02.96 utgjorde 26.343,50.§4Smiso drives primært av midler fra kommune, fylkeskommune og stat. Eventuelle gaver til stiftelsen settes inn på stiftelsens konto.§5 Styret består av inntil 6 representanter, samt 1  fast vara.
– Styrets leder
– 1 representant fra Vertskommunen, med vara
– 1 politisk representant
– 1 person med faglig relevant praksis
– 1 representant fra senterets gjester
– 1 valgt av personalgruppen når denne teller mer enn 5 – fem- personer
– 1 vara.Dersom gjestene på Smiso vil ha representant i styret skal denne velges av gjestene på årets første allmøte. Denne har ikke møterett under behandling av personalsaker.Representant for personalgruppen velges av de ansatte. Dersom arbeidsforholdet avsluttes kan ikke denne videre inneha styrevervet. Ny representant for de ansatte velges. Ansattes representant har ikke møterett under personalsaker.Vertskommunens representant, samt vara, oppnevnes av vertskommunen, og følger valgperioden i kommunen.For øvrige styremedlemmer er funksjonstiden 2 -to- år, med mulighet for gjenvalg. For å sikre kontinuitet i styret velges den politiske representanten, ansattes representant samt representant med faglig relevant praksis i år med oddetall. Styrets leder, representant for gjestene og vara velges i partall.Styret konstituerer seg selv.Daglig leder er styrets sekretær. Denne har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styrets medlemmer har taushetsplikt. Denne gjelder også endt virketid i styret.§6Det arrangeres egne allmøter for senterets gjester hvor aktuelle saker diskuteres. Representanten til styret skal velges på disse allmøtene. Allmøte skal helst arrangeres minst en gang i året.§7

Styremøter holdes minimum fire ganger i året.

Ekstra styremøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, når styrets leder finner det påkrevd, eller når minst 3 styremedlemmer krever det.Styrelederen utarbeider saksliste, og kaller inn til møtene. Møteinnkalling vedlagt saksliste og saksdokumenter sendes ut senest 7 dager før møtet. Dersom reglene for innkalling ikke er fulgt er ikke styret beslutningsdyktig.Styret gjør sine vedtak i møte. Vedtak må ha flertall med 2/3 av de tilstedeværende medlemmers godkjenning for å være gyldig.Styremedlemmer har anledning til å reise spørsmål om saker som ikke står på sakslisten. Styret kan fatte vedtak i saker som ikke er meldt til møtet dersom minst 1/3 av styret sier seg enig.Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styremedlemmer må være myndig.Personer som er dømt for seksuelle overgrep kan ikke inneha verv i styret til Smiso. Hvert styremedlem skal undertegne erklæring om at de er kjent med dette vilkår.§8Styret ansetter daglig leder.Daglig leder tildeles prokura. Innkjøp og investeringer over 50 000,- må godkjennes av styret.Innstillingskomiteen for ansettelser skal bestå av daglig leder og en representant fra styret. Daglig leder innstiller for styret i ansettelsessaker. Styret foretar ansettelse, samt beslutter oppsigelse og avskjed.En eventuell brukerrepresentant har ikke møterett under ansettelsessaker.§9Styret skal sørge for at det føres regnskap i henhold til gjeldende lover og regler.Regnskap skal følge kalenderåret.Regnskapsfører og revisor oppnevnes av styret.§10Opphør av Smiso følger reglene i stiftelsesloven.Ved opphør skal grunnkapital og frikapital, etter at gjeldsposter er dekket, tilfalle et formål som er i tråd med Smiso’s idégrunnlag.Styret velger et avviklingsstyre som sørger for salg av eiendeler, dekning av gjeld og oppsetting av sluttregnskap. Sluttregnskapet skal forelegges Tromsø kommune, Fylkesmannen i Troms, og Troms fylkeskommune.§11Endringer av vedtektene må skje i et vedtaksfør styremøte, samt i påfølgende styremøte for å være gyldig.