Nyttige linker

Hjelp ved mistanke

 • Veileder ved mistanke 
  Seksuelle overgrep mot barn: En veileder for hjelpeapparatet.
 • Politiet
  Bruk 02800 for å kontakte ditt lokale politi og politiet sin nødtelefon 112 dersom du er i nød.
 • Barnevernet
  Barnevernet sin hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
 • Statens barnehus
  Barnehusene er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til barn og unge, samt utviklingshemmede voksne.

For og om barn

 • Alarmtelefonen for barn og unge
  Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenesten sine kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15.00 om ettermiddagene til kl. 08.00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.
 • Barneombudet
  Barneombudets hovedoppgave er å fremme barn sine interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barn sine oppvekstkår.
 • Redd Barna
  Redd Barna sitt overordnede mål er et samfunn der barna sine menneskerettigheter blir ivaretatt. De kjemper hver dag for at barn skal få det bedre.
 • Til ungdommer
  Ung.no er det offentlige sin informasjonskanal for ungdom.
 • Barnevakten
  Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier.

Artikler og handlingsplaner

 • Psykologforeningen

  AArtikkel: Seksuelle overgrep mot barn – Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter.

  • Strategi mot seksuelle overgrep
 • Strategi mot seksuelle overgrep
  BFD -Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot born (2005-2009)

Hjelp ved incest og seksuelle overgrep

 • utsattmann.no
  Nettside laget av menn utsatt for overgrep i samarbeid med Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM), ADAM, Kirkens ressurssenter og Forandringsfabrikken.
 • Dixi
  DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsoffer og deres pårørende, sprer informasjon om seinskader og skadefølger, samt drive holdningsskapende arbeid.
 • FMSO
  Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) er en sammenslutning av incestsenter fra hele landet.

Juridiske forhold

 • Bistandsadvokatordningen
  Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker som gjelder voldtekt, seksuell omgang i tillitsforhold, seksuell omgang med barn, incest m.fl.
 • KRIPOS -Tipsmottak
  Politiets tipsmottak for seksuell utnytting av barn, menneskehandel og rasistiske ytringer på internett er organisert under Kripos, som er den nasjonale enheten for bekjemping av organisert og annen alvorlig kriminalitet.
 • Stine Sofies Stiftelse
  Stine Sofies Stiftelse arbeider hver dag for en barndom uten vold.
 • Voldsoffererstatning
 • JURK
  JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinner sin rettsstilling.
 • Lovdata
  Lovdata sitt nettsted på internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgerne sine rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelse.

Psykisk helse

Hjelpetelefoner

 • Kontakttelefon for barn og unge
  Noen ganger trenger en noen andre som lytter og hjelper enn de voksne en har rundt seg til vanlig.
 • Mental Helse
  Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problem og et bedre psykisk helsetilbud.
 • Kirkens SOS
  Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med. Kirkens SOS er der alltid – enten via krisetelefonen 815 33 300, via nettjenesten SOS-meldinger eller via SOS-chat.
 • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte
  Hovedmålsettingen for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge.

Offentlige instanser

 • Familievernkontoret
  Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.
 • NAV
  NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

Sider fra andre land

 • Skottland -Rape Crisis
  Rape Crisis Scotland provides a national rape crisis helpline for anyone affected by sexual violence, no matter when or how it happened.
 • England -Rape Crisis
  Rape Crisis Centres provide a range of specialist services for women and girls that have been raped or experienced another form of sexual violence – whether as adults or as children.
 • Irland -Dublin Rape Crisis Centre
  The Dublin Rape Crisis Centre was established in 1979 and is a national organization offering a wide range of services to women and men who are affected by rape, sexual assault, sexual harassment or childhood sexual abuse.