HVEM ER VI?

Vi på Smiso ønsker å gi et tilbud som stimulerer både til vekst og utvikling i forhold til det å kunne leve med overgrep man har blitt utsatt for. Vår jobb på sentret er å bevisstgjøre våre gjester på hvilke muligheter som ligger foran dem, og at de vil bli tilgjengelig ved å bearbeide de opplevelsene som de har hatt. Vi ønsker å være en støtte for enkeltmennesket i deres prosesser, på vei mot å ta tilbake kontrollen i eget liv.

Vi er også et tilbud til det offentlige, og sentret vårt er et lavterskeltilbud. Det koster ingen ting å benytte seg av vårt tilbud, og det trengs heller ingen henvisning for å komme til oss. Hit henviser man seg selv på eget initiativ. Samtidig ser vi stor verdi i ett nært samarbeid med andre i hjelpeapparatet våre gjester har kontakt med.

Smiso er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg har vi tilbud for nærstående av utsatte som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner m.m.

Alle de ansatte har taushetsplikt. Det finnes noen unntak fra denne taushetsplikten. Senteret er omfattet av bestemmelsene i barnevernloven § 6-4 som omhandler opplysningsplikt. Vi skal av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. Vi har også avvergelsesplikt ifølge straffelovens § 196.

Våre gjester kan henvende seg anonymt om de ønsker det. Det er også mulig å ta kontakt med sentret via e-post, telefon, SMS eller at man møter opp personlig.

I de tilfeller det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, prøver vi så langt som mulig å bistå enkeltmennesket i dette. Om gjesten synes at det gir en ekstra trygghet i at vi er med dem på møter, så gjør vi det.